NOVINKY

Poděkování za pomoc
při jarní brigádě patří všem zúčastněným. Přes neblahé předpovědi docela vyšlo počasí, tak se udělalo hodně práce na zahradě i v budově. Za poskytnutí kontejneru děkujeme společnosti AHV ekologický servis s.r.o.
Výbor TJ

Zápis z valné hromady 2016
Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Kunratice,
konané dne 31. 3. 2016 od 19,00 hodin v malém sále sokolovny

Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady činí 113
(celkem 261 členů)

Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých členů, byl výborem jednoty stanoven klíč k volbě delegátů 1:4

Výpočet 113 : 4, t.j. 28,25 - minimální počet delegátů dle stanov je 30

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 29 zletilých členů z celkového počtu 30 pozvaných, t.j. 97%, valná hromada je usnášeníschopná (prezenční listina v příloze)

Přítomní hosté:
Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice, Ivan Hýža, zástupce starostky, Jaroslava Šolcová (prezenční listina v příloze)


Valná hromada zvolila jednomyslně návrhovou komisi ve složení:
Dana Kadlecová
Jarmila Kosíková
Marcela Říhová
Návrhová komise zvolila ze svého středu předsedkyní Danu Kadlecovou


Zapisovatelkou byla jednomyslně zvolena Ing. Jindřiška Troníčková


Valná hromada schválila jednomyslně program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce (v příloze) takto:

1) zpráva starostky za rok 2015 a plány na rok 2016
2) zpráva o hospodaření za rok 2015 a předběžný návrh rozpočtu na rok 2016
3) zpráva revizní komise za rok 2015
4) zpráva o členské základně za r. 2015
5) zpráva o činnosti za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016
6) volby
7) volná diskuse


Valná hromada zvolila jednomyslně volební komisi ve složení:
Hana Přenosilová
Světlana Kerzelová
Nora Nedvědová
Volební komise zvolila ze svého středu předsedkyní Hanu Přenosilovou


Valná hromada schválila jednomyslně výborem navržený veřejný způsob hlasování ve volbách


Valná hromada schválila jednomylsně navržený počet 9 členů výboru TJ pro další funkční období


Poté byly předneseny zprávy: 1) starostky (v příloze)
2) o hospodaření v r. 2015 a návrh rozpočtu na r 2016 (v příloze)
3) revizní komise (v příloze)
4) o členské základně
5) náčelnice o akcích v r. 2015 a plán akcí na r. 2016 (v příloze)
6) oddílu všestrannosti - gymnastika
7) sportovního oddílu volejbalu žen (v příloze)
8) sportovního oddílu nohejbalu mužů
9) oddílu stolního tenisu


Proběhly volby starostky, místostarosty a jednatelky (o každém bylo hlasováno zvlášť), náčelnice a dalších členů výboru (o nich hlasováno společně), členů kontrolní komise (o nich hlasováno společně), vyslankyně a její náhradnice a delegátek a jejich náhradnice.


V diskusi vystoupili:

Ing. Lenka Alinčová
- uvedla, že dotace 200.000,- Kč byla pro letošní rok již schválena, pokud nebudou TJ stačit finanční prostředky z vlastních zdrojů, dotací apod. např. i na rekonstrukce sprch a šaten v přístavbě, bylo by možné požádat již v letošním roce o zálohu na dotaci na rok 2017 s čerpáním v roce letošním

Ivan Hýža
- hovořil o projektu úpravy a obnovy kunratických studánek, mimo jiné i v souvislosti s naší akcí Otvírání studánek

Ing. Zdeněk Zeman
- poděkoval za přání a dárek k jeho 90. narozeninám a předal TJ další historické dokumenty, týkající se jednoty

Anna Nová
- vznesla dotaz na přítomné zastupitele, zda by nebylo možné umístit před sokolovnou odpadkový koš. Bylo sděleno, že toto je již v plánu, prozatím nebyl koš umístěn kvůli nevhodným klimatickým podmínkám.
- zmínila se o dřívějších plánech o výstavbě šaten a sprch a dalšího vchodu do budovy ze zahrady.

Gabriela Kučerová a Jindra Jirátová
- reagovaly tak, že v současné době není tento plán aktuální, protože nemáme dostatek finančních ani lidských zdrojů na realizaci takto rozsáhlé akce

Markéta Jedličková
- vznesla dotaz na výbor, zda by nebylo možné upravit šatnu v hlavní chodbě tak, aby při převlékání cvičenek na ně nebylo vidět. Bylo jí sděleno, že se tím výbor bude zabývat, v úvahu přichází šatna na balkoně.

Jaroslava Šolcová
- poděkovala cvičitelce Renatě Vondrákové za hezky vedené hodiny cvičení na bosu balls

Gabriela Kučerová
- apelovala na všechny přítomné a cvičitelky zejména, aby osobně zvali dospělé členy či rodiče dětských členů na jarní brigádu a aby se také pokoušeli získat další cvičitelky/cvičitele do našeho cvičitelského sboru


Valná hromada schválila jednomyslně usnesení:

Valná hromada

schvaluje:

- zprávu starostky za rok za rok 2015 a plány na rok 2016
- zprávu o hospodaření za rok 2015 a předběžný návrh rozpočtu na r. 2016
- zprávu o revizi hospodaření v roce 2015
- zprávu o členské základně za rok 2015
- zprávu o činnosti oddílu všestrannosti za rok 2015 a plán na rok 2016
- zprávu o činnosti oddílu gymnastiky
stolního tenisu
volejbalu žen
nohejbalu

bere na vědomi:

- uspořádání brigády dne 23. 4. 2016

zvolila:

- starostkou JUDr. Gabrielu Kučerovou (pro 28, proti nikdo, zdržel se 1)

- místostarostou Stanislava Pařízka (pro 28, proti nikdo, zdržel se 1)

- jednatelkou Ing. Jindru Jirátovou (pro 28, proti nikdo, zdržel se 1)

- náčelnicí Ing. Jindřišku Troníčkovou (jednomyslně)

- dalšími členy výboru Jiřinu Pařízkovou
Lenku Zounkovou
Janu Horkou
Mgr. Renátu Vondrákovou
Bc. Lucii Pařízkovou (jednomyslně)

- členy kontrolní komise Janu Pětníkovou
Hanu Hýžovou
Annu Novou (jednomyslně)

- vyslancem Ing. Jindřišku Troníčkovou, její náhradnicí Bc. Lucii Pařízkovou (jednomyslně)
- delegátkami JUDr. Gabrielu Kučerovou a Bc. Lucii Pařízkovou, jejich náhradnicí Ing. Jindřišku Troníčkovou (jednomyslně)V Praze dne 31. 3. 2016

Oddíly předškoláků 3-4 let i 5-6 let jsou zcela naplněny, proto již nepřijímají.
Děkujeme za pochopení. Výbor TJ

Oddíl volejbalu hledá nové spoluhráče
Pro smíšený rekreační volejbal hledáme nové posily. Hrajeme každé úterý od 18.40 do 20.00 hodin v kunratické sokolovně, tak pokud máte chuť si zahrát s prima partou lidiček, neváhejte a přijďte mezi nás. Pro více info volejte na tel. 775795941 (Ivana) nebo pište na mail ikout@volny.cz. Těšíme se na Vás!

Hledáme cvičitele a pomocníky
Přijďte mezi nás. Potřebovali bychom posílit náš cvičitelský sbor sokolské všestrannosti ( oddíly rodičů a dětí, předškoláků a mladších žáků ) o cvičitele, nebo pomahatele. Pokud rádi pracujete s dětmi, přijďte se podívat na kteroukoliv hodinu všestrannosti . Ze začátku se můžete rozhlížet pod vedením našich cvičitelů a v případě , že se Vám bude u nás líbit, zajistíme Vám odborné proškolení. PS: většina dnešních cvičitelů vzešla z rodičů sokolských dětí. Pro cvičitele a pomahatele nabízíme také různé výhody v placení členských příspěvků, oddílových příspěvků jejich dětí, proškolení mají nárok též na finanční odměnu. Těšíme se na Vás.
Výbor

Provoz sokolovny
Bližší info u správkyně Lucie Pařízkové na e-mail TJ z "kontaktů" či na tel. č. 733147732